Vårt ansvar

Designlight Scandinavian AB är engagerade i att integrera hållbarhetsprinciper i sin verksamhet. Designlight hanterar de sju grundprinciperna för hållbarhet enligt ISO 26000 och tar ansvar genom sina policyer och arbete:


 

Ansvarsskyldighet:

Miljöansvar: Designlight tar sitt miljöansvar på stort allvar. Vi strävar efter att använda förnybara resurser och minimera vår påverkan på miljön. Som ett led i detta engagemang är vi stolta över att vara anslutna till El-kretsens system El-retur, vilket möjliggör effektiv återvinning av elektronik. Genom att delta i detta system säkerställer vi att våra produkter hanteras på ett ansvarsfullt sätt och att de återvinns på ett sätt som minimerar negativa miljöeffekter. Vi är även anslutna till Näringslivets Producentansvar (NPA) för att ta ansvar för våra förpackningar. Vi är fast beslutna att fortsätta att arbeta för en hållbar framtid och att vara en förebild inom vår bransch när det gäller miljöansvar.

Socialt ansvar: På Designlight lägger vi stor vikt vid att säkerställa lagliga arbetsvillkor för både våra anställda och våra leverantörer. Vi är fast beslutna att upprätthålla höga etiska standarder och främja en rättvis och hållbar arbetsmiljö inom hela vår verksamhet. För oss innebär socialt ansvar att vi aktivt arbetar för att säkerställa att våra anställda behandlas med respekt och värdighet. Vi strävar efter att erbjuda en trygg och inkluderande arbetsplats där alla har lika möjligheter att utvecklas och trivas. Genom att följa alla tillämpliga arbetsrättsliga lagar och regler ser vi till att våra anställda har rätt till anständiga arbetsförhållanden, rimlig lön och skyddade rättigheter. Vi tar också vårt ansvar gentemot våra leverantörer på stort allvar. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att de följer samma höga standarder för arbetsvillkor och etik som vi gör. Genom att etablera långsiktiga partnerskap med leverantörer som delar våra värderingar strävar vi efter att skapa en positiv inverkan på hela leverantörskedjan. Vårt engagemang för socialt ansvar sträcker sig också utanför våra egna väggar. Vi strävar efter att vara en positiv kraft i samhället genom att stödja lokala initiativ och välgörenhetsorganisationer som främjar social rättvisa och hållbar utveckling. På Designlight är vi stolta över vårt sociala ansvar och vi fortsätter att arbeta hårt för att säkerställa att våra arbetsvillkor är i linje med våra värderingar och de högsta professionella standarderna.

Transparens:

Hållbarhetsrapportering: Vi strävar efter att vara fullständigt transparenta när det gäller aktiviteter och prestationer. Genom öppen kommunikation om verksamheten och resultat bygger vi förtroende hos våra intressenter. Genom att vara öppna och ärliga skapas en stark grund för långsiktiga kundrelationer, leverantörer och andra intressenter.

Kommunikation med intressenter: På Designlight värderas ärlig och tydlig kommunikation vilket är en central del av verksamheten. Vi strävar efter att kommunicera på ett sätt som är lätt att förstå och som tydligt förmedlar vårt budskap till våra kunder, leverantörer och andra intressenter. Genom att vara öppna för dialog och lyssna på feedback kan vi säkerställa att vi möter våra intressenters behov och förväntningar på bästa möjliga sätt.

Etiskt uppträdande:

Leverantörsrelationer: Vi på Designlight är engagerade i att arbeta med leverantörer som delar våra starka etiska värderingar. Genom att vara selektiva i våra leverantörsrelationer säkerställer vi att våra produkter och tjänster är tillverkade under rättvisa och etiska förhållanden. Vi tar också tydligt avstånd från korruption och följer en strikt anti-korruptionspolicy för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs på ett etiskt sätt.

Respekt för intressenterna:

Kundengagemang: Vi på Designlight värdesätter våra kunders engagemang och strävar efter att förstå deras behov och önskemål. Genom att lyssna på våra kunder kan vi anpassa våra produkter och tjänster för att möta deras specifika krav. Genom att visa respekt och uppmärksamhet gentemot våra intressenter kan vi bygga starka och långvariga relationer som grundar sig på ömsesidig tillit och förståelse.

Respekt för lagen:

Laglig efterlevnad: På Designlight är vi fast beslutna att följa alla relevanta lagar och regler. Vi ser till att vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning för att säkerställa att vi agerar på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Genom att vara medvetna om och efterleva lagar och regler kan vi minimera risker och skapa en trygg och pålitlig verksamhet.

Efterlevnad av internationella uppförandenormer:

Globala partnerskap: Vi på Designlight strävar efter att följa globala standarder för hållbarhet och etiskt uppträdande. Genom att anpassa oss till internationella uppförandenormer kan vi säkerställa att vår verksamhet är i linje med internationella bästa praxis och att vi bidrar till en hållbar utveckling på global nivå. Genom att vara en del av globala partnerskap kan vi också dra nytta av kunskapsutbyte och samarbete för att främja hållbarhet och etik.

Respekt för mänskliga rättigheter:

Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan: Vi på Designlight är engagerade i att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i hela vår leverantörskedja. Genom att vara medvetna om och agera mot eventuella överträdelser av mänskliga rättigheter kan vi bidra till en rättvis och etisk arbetsmiljö för alla inblandade parter.

Näringslivets Producentansvar (NPA)